เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในด้านสังคมและวัฒรธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่น

การใช้ภาษา สังคมเมือง สังคมชนบท การอุตสาหกรรม การศึกษา การเดินทางและการท่องเที่ยว

การกำเนิดหรือการสืบทอดวัฒรธรรมต่างๆในประเทศญี่ปุ่น

วิชาบังคับ ต้องเรียนรายวิชา JPN 2204 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1

   การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และแก้ปัญหาในด้านการท่องเที่ยว โดยใช้สถานการณ์จำลอง การทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ การนำเสนอและการขายรายการนำเที่ยว การใช้ภาษาเชิงพรรณนา เพื่อเพิ่มการจูงใจมากขึ้น

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและคำศัพท์พื้นฐานประมาณ 500 ตัว โดยฝึกทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนข้อความสั้นในเรื่องราวใกล้ตัว

วิชาบังคับก่อน : ต้องเรียนรายวิชา TOUR 2205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 การใช้คำศัพท์ สำนวนและประโยคในระดับสูงขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ขนมธรรมเนียม ประเพณีที่สำคัญ การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว

ทักษะการฟัง การพูด เน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง การใช้คำศัพท์ สำนวนพื้นฐานในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นและสำนวนที่ใช้เกี่ยวกับงานบริการในสถานที่ที่กำหนดในโรงแรม ภัตราคาร และร้านขายของที่ระลึก

ฝึกการใช้ภาษาและสำนวนที่เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดจนฝึกการใช้ภาษาและสำนวนในสถานการณ์จำลองต่างๆที่กำหนดให้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทที่เจาะจงมากขึ้น

ความเป็นมา ส่วนประกอบ วิธีการอ่าน วิธีการเขียนและความหมายของอักษรคันจิตลอดจนจำนวนเส้นของอักษรคันจิโดยนำมาฝึกอ่าน ฝึกเขียนและฝึกฝนการใช้พจนานุกรมคันจิ

ความเป็นมา ส่วนประกอบ วิธีการอ่าน วิธีการเขียนและความหมายของอักษรคันจิตลอดจนจำนวนเส้นของอักษรคันจิโดยนำมาฝึกอ่านฝึกเขียนและฝึกฝนการใช้พจนานุกรมคันจิ