นิยามความหมายและภารกิจของพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ การบริหารพิพิธภัณฑ์ การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ หลักการสื่อสารมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการศึกษา บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์

การเขียนภาษาอังกฤษในระดับประโยคชนิดต่าง ๆ และการเขียนระดับย่อหน้า