ความสามารถทางภาษาของมนุษย์ การรับรู้และการเข้าใจภาษาของมนุษย์ ภาษากับความคิด ลักษณะของความคิดและทักษะการคิดประเภทต่าง ๆ กลวิธีการเลือกรับสารอย่างรู้เท่าทันและการถ่ายทอดสารอย่างมีวิจารณญาณ