หลักการจัดการประชุม การสังสรรค์  งานประชุมใหญ่และนิทรรศการ การตลาดและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ MICE บทบาทการเป็นองค์กรผู้จัดงานและการปฏิบัติการ การจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการขนาดย่อม การสร้างสรรค์การจัดงาน ประเมินผลกิจกรรม MICE และข้อแนะนำ 

การศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา เพื่อพัฒนาทักษะและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและงานสำนักงานระดับต้น

Study English vocabularies, clauses, sentences and idioms and communicate basically for working in tourism industries and offices

ศึกษาพัฒนาการของการท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศต่างๆเช่น สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีจีนออสเตรเลียฯลฯวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยวรวมทั้งปัจจัยอื่นๆแนวโน้มของการท่องเที่ยวในอนาคตในด้านอุปสงค์ของการท่องเที่ยว (Tourism Demand) และอุปทานด้านการท่องเที่ยว (Tourism Supply) วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในการนำหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างกลมกลืนและเกิดความพอเพียงยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รูปแบบระเบียบวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน การศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เลือกศึกษาวิจัยในหัวข้อที่มีความสำคัญและเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

This course provides a comprehensive understanding and applied knowledge of tourism and recreation for searching suitable ways in self-recreation and life balance improvement. The course delivers concepts for sustainable tourism conservation including the good roles and how to be smart travelers for increasing better quality of life.

แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับอาเซียนด้านทรัพยากรบุคคล  ความสำคัญในการวางแผน นโยบาย การวิเคราะห์  รวมทั้งการคาดการณ์กำลังบุคลากรระยะสั้น และระยะยาวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การศึกษาและสำรวจความสามารถของบุคลากร เช่น การจัดลำดับความสำคัญของตำแหน่งในโรงแรมตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป  คุณสมบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จำแนกตามคุณสมบัติระดับการศึกษา การคัดเลือกพนักงาน  ศึกษาการจัดโปรแกรมการพัฒนาและฝึกอบรม  เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินปัญหาและการประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร