ปรัชญา แนวคิด  ระเบียบวิจัยทางธุรกิจ และจริยธรรมในการทำวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การระบุประเด็นการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนการวิจัย การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ วิธีการและเครื่องมือการวิจัย การกำหนดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแปลผลการวิจัย การเขียนรายงาน การนำเสนอผลการวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย