คำอธิบายรายวิชา

EED 1226      สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา                                   2(1-2-3)

                    Social Studies for Elementary Education Teachers

                    แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในระดับประถมศึกษา เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  และสาระที่สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับประถมศึกษา