หลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์ของวัสดุ เวกเตอร์ของแรง และการรวมแรง สมดุลสถิตในระบบพิกัดสองมิติ การวิเคราะห์แรงปฏิกิริยาของโครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท  การหาจุดศูนย์ถ่วงของของพื้นที่และโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ การประยุกต์ใช้หลักสถิตศาสตร์ในงานก่อสร้าง

ประวัติการขนส่งทางราง นิยามเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ความสำคัญของระบบขนส่งทางราง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางในประเทศไทยและต่างประเทศ การวางแผนระบบขนส่งทางราง การจำแนกประเภทระบบราง องค์ประกอบของระบบขนส่งทางราง องค์ประกอบทางเรขาคณิตของเส้นทาง การควบคุมยานพาหนะระบบราง สถานีขนส่งระบบราง อุปกรณ์ควบคุมการเดินรถ การควบคุมการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง การบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง