วิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับครูวิทยาศาสตร์

รายวิชาเคมีวิเคราะห์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป