ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร และจริยธรรมของพนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ

ศึกษาความสำคัญของการบริหารค่าตอบแทน แนวคิดการบริหารค่าตอบแทน ความหมายของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับลูกจ้างหรือพนักงาน ลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ

 

แนวทางการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมประกอบด้วย รูปแบบและการจัดตั้งธุรกิจ
การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและการวางแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
ตลอดจนการศึกษาลักษณะ ความสำคัญ ความพร้อม คุณธรรมจริยธรรมและการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ

ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการทางธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงร่างการวิจัย กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจและจริยธรรมนักวิจัย