การเขียนบทเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและเรื่องราวให้เหมาะสมกับรายการวิทยุกระจายเสียงและและวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการใช้จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  การเล่าเรื่อง  การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง  การค้นคว้าข้อมูลและการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม