วิธีการฝึกกีฬาโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้านกีฬาของแต่ละบุคคล