รายวิชา กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ    

รหัสวิชา  ICT 1201

จำนวนหน่วยกิต (ชั่วโมง)  3 หน่วยกิต (3-0-6)                            

เวลาเรียน 3ชั่วโมง/สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา

          ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และการรับรอง หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การทำสัญญาที่มีข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดและความสำคัญของจริยธรรม ศีลธรรมและปรัชญาแห่งวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเลือกและประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมสาหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร