ศึกษาความหมาย ทฤษฎีการวิจัย และลักษณะของการวิจัย ประโยชน์ และความสำคัญของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานการวิจัย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความสำคัญของหลักการ  แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองในฐานะผู้สอน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก