ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดและความคิดสร้างสรรค์ การเกิดกระบวนการคิด ลักษณะความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ การวัดความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

ความหมาย หลักการ ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนหลักการและรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน